Oboya genomför riktad kvittningsemission till garanter i företrädesemissionen som fulltecknades

25 Nov 2019

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

  

Oboya Horticulture Industries AB (”Oboya” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 19 november 2019 att företrädesemissionen om 11 457 807 B-aktier (”Företrädesemissionen”) fulltecknats. I samband med detta genomförs en riktad kvittningsemission i enlighet med garantiavtal till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättningen i form av aktier (”Ersättningsemissionen”).

 

Som kommunicerades i samband med Företrädesemissionen hade garanterna möjlighet att välja mellan kontant garantiersättning och garantiersättning i form av aktier av serie B i Bolaget. Ett antal garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier av serie B i Bolaget. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 15 augusti 2019, beslutat om en riktad emission om totalt 112 496 aktier av serie B till Gryningskust Förvaltning AB, Bernhard von der Osten-Sacken, Elvil AB, Christian Månsson, Martin Boldt-Christmas och Patrick Bergström.

 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets åtagande gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal.

 

Betalning ska ske genom kvittning av fordran på Bolaget, som utgörs av respektive garants garantiersättning. Teckningskursen i Ersättningsemissionen är 3,60 per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen enligt särskild överenskommelse med garanterna. Genom Ersättningsemissionen kommer antal aktier i Oboya att öka med 112 496 aktier av serie B. Efter registrering av såväl Företrädesemissionen som Ersättningsemissionen kommer antalet aktier av serie B i Bolaget att uppgå till 34 485 918. Aktiekapitalet kommer genom Ersättningsemissionen att öka med cirka 4 097,75 SEK. Efter registrering av såväl Företrädesemissionen som Ersättningsemissionen kommer aktiekapitalet i Bolaget att uppgå till cirka 1 256 175,08 SEK. Utspädningen med anledning av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 0,33 procent (baserat på antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen).

 

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Oboya i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Wu, VD

Tel: + 86 159 6983 5999

E-post: robert.wu@oboya.cc

Hemsida: www.oboya.se

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Tel: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2019 kl. 15.20.

 

Om Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture har som mål att utvecklas till en världsledande totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö. Produktion sker i fabriker i Kina, Vietnam, Polen och Kenya. Mer information om bolaget finns på www.oboya.se.

 

VIKTIG INFORMATION

ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

 

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.

 

Pressmeddelande 2019-11-25: Oboya genomför riktad kvittningsemission till garanter i företrädesemission som fulltecknades

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.