Kallelse till årsstämma

20 Apr 2016

 Kallelse till årsstämma den 25 maj 2016

 

Aktieägarna i Oboya Horticulture Industries AB (publ), 556362-3197, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 kl.17.30 i Radisson Blu Scandinavia Hotel Gothenburg, Södra Hamngatan 59, 401 24 Göteborg.

 

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

 

Aktieägare, som önskar delta på bolagsstämma skall;

 

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 maj 2016 (se även under rubriken Förvaltarregisterade aktier nedan), och

 

– dels ha anmält sig hos bolaget under adress, Oboya Horticulture Industries AB, Snickarevägen 2, 443 61 Stenkullen, eller via e-post till info@oboya.se eller per telefon 0708-80 30 42 senast kl.12.00 torsdagen den 19 maj 2016.

 

Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden. I de fall aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan.

 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 19 maj 2016, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda datum.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 

1.    Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.    Godkännande av dagordning.
4.    Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2015.
7      a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
        b. Disposition beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen.
        c. Fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter.
9.    Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt, i förkommande fall, arvode till revisorerna.
10.    Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11.    Val av styrelseordförande.
12.    Val av revisor och revisorsuppleanter.
13.    Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner.
14.    Stämman avslutas.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

 

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

 

Styrelsen föreslår Krister Magnusson som ordförande vid stämman.

 

Disposition beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)

 

Styrelsen föreslår stämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2015.

 

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 10 och 11)

 

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om omval av Mikael Palm Andersson, Krister Magnusson, Håkan Hu som ordinarie styrelseledamöter och nyval av Jan Fuglerud som ny ordinarie styrelseledamot.

 

Jan Fuglerud är norsk medborgare och har mer än 35 års erfarenhet från odlingsindustrin. Fuglerud är VD för det norska dotterbolaget VEFI och har bred erfarenhet av styrelsearbete i ett flertal bolag i Norge.

 

Till styrelseordförande föreslås omval av Robert Wu.

 

Val av revisor och revisorssuppleanter (punkt 12)

 

Styrelsen föreslår omval av BDO Göteborg AB med Lennart Persson som huvudansvarig revisor. Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.

 

Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande att genomföra emissioner (punkt 13)

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission med sammanlagt högst 91 000 kronor motsvarande 2 500 000 aktier. Emission ska kunna ske på marknadsmässiga villkor baserat på marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten. Bemyndigande avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, samt möjliggöra för bolaget att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer. För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Antalet aktier och röster

 

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 17 627 398 st fördelade på 1 995 600 A-aktier och 15 631 798 B-aktier.

 

Handlingar

 

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget avseende räkenskapsåret 2015 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast 3 veckor före årsstämman.

 

Handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

 

Lerum i april 2016

 

Oboya Horticulture Industries AB (publ)

 

Styrelsen

 

Kallelse till årsstämma den 25 maj 2016

Välkomstbrev

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.