CSR (Company Social Responsibility)

 
Målet med vår politik för företagets sociala ansvar (Company Social Responsibility, CSR) är att visa vad CSR innebär för oss och för att visa vårt miljö- och sociala engagemang i våra affärsbeslut. Vår definition av CSR fokuserar på etik, miljö och socialt perspektiv .

 

Oboya Horticultures kärnvärden är:

  • Passion
  • Innovation
  • Respekt
  • Lagarbete
  • Sunt förnuft
  • Resultat
  • Ansvar


Som en guide i vårt arbete har vi identifierat Oboya Horticultures kärnvärden. Dessa värden är grunden för alla Oboya Horticulture-anställda och gäller dagligen, i alla arbetssituationer. De omfattar en enhetlig plattform, stärker lagarbete och förklarar vad vi står för och de åtgärder vi vidtar. Vårt mål är att uppfylla kundernas krav (var de än förekommer) och minimera vår påverkan på människor och miljö, och samtidigt främja social rättvisa.

 

Etiskt ansvar
Alla Oboya Horticulture-företag skall följa såväl nationella som internationella lagar och etiska regler. Oboya Horticulture  samarbetar bara med partners som gör samma sak .


Vi strävar efter att kunder och leverantörer skall se Oboya Horticulture som en pålitlig och ansvarsfull partner. Affärsrelationer byggs på ärlighet och ömsesidig respekt. Konfidentiell information kommer alltid att behandlas konfidentiellt och avtal ska respekteras.


Oboya Horticulture och dess anställda får inte befatta sig med mutor eller någon annan form av olagliga metoder i någon relation med kunder, leverantörer, myndigheter och andra beslutsfattare.


All sponsring inom Oboya Horticulture ska godkännas av koncernchefen.


Om någon Oboya Horticulture-leverantör inte följer lagar, etiska regler, vår uppförandekod (Code of Conduct), eller har dålig affärsmoral, kommer samarbetet att undersökas och åtgärder vidtas i enlighet med detta.

 

Miljöansvar
Oboya Horticulture anser att det är viktigt att ta ansvar för miljön genom att välja material och transportsätt noga. Vårt mål är att minska vår miljöpåverkan, och eftersom våra kunder väljer material och sätt att transportera försöker vi vägleda dem till bättre alternativ.


Miljötänkande är en naturlig del i den dagliga verksamheten. Alla anställda ska vara medvetna om Oboya Horticultures miljöpolicy och ges grundläggande miljöutbildning under introduktionen, medan utbildningen av nyckelpersoner är mer omfattande.


Våra leverantörer måste ha tydliga miljöprogram, noggrant urval av material och beakta dessa krav när nya produkter utvecklas.

 

Socialt ansvar
Oboya Horticultures uppförandekod bygger på FN: s konvention om barns rättigheter (FN) och konventioner från Internationella arbetsorganisationen (ILO). Detta för att säkerställa att alla våra produkter tillverkas under goda arbetsförhållanden. Inga anställda ska förvägras mänskliga rättigheter eller lida psykisk eller fysisk skada. Det är ett icke förhandlingsbart krav att alla våra leverantörer och deras underleverantörer, utan undantag, måste följa denna kod.

 

Leverantörsutvärderingar
Oboya Horticulture har en årlig plan för utvärdering och uppföljning av leverantörer. Alla leverantörer med en viss volym utvärderas en gång per år. Utvärderingen planeras med utgångspunkt från och diskuteras/utvärderas från ämnen som leveranssäkerhet, produktkvalitet, service, produktutveckling, ekonomi- och miljöarbete. Denna utvärdering ger leverantören en klassning och därefter en handlingsplan som sedan följs av åtgärder som vidtagits för att nå en förbättring. Vikten av uppförandekoden och REACH förklaras tydligt för alla leverantörer.

 

Leverantörsavtal
Oboya Horticultures policy är att ha undertecknade avtal med alla stora leverantörer. Avtalet reglerar ledtider, packning, frakt, betalningsvillkor, garantier, kvalitetskontroll, sekretess och uppförandekod.

 

Oväntade besök
Oboya Horticulture gör också oplanerade besök för att se till att reglerna följs.

 

Personalpolicy
Oboya Horticultures personalpolicy skapar en effektiv och attraktiv arbetsmiljö. Den reglerar vad företaget förväntar sig av sina anställda och vad de anställda kan förvänta sig av företaget. Personalpolicyn reglerar främst ledningens ansvar för att utveckla sin personal, information till alla anställda, årliga utvecklingssamtal, betalningar och IT-användning.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.