Oboya genomför en företrädesemission om 60,8 MSEK - rättelse

12 Sep 2017

 Oboya genomför en företrädesemission om 60,8 MSEK, fullt säkerställd av bolagets huvudägare samt bolag kontrollerade av Tsinghua University

 

- Rättelse av tidigare pressmeddelande 2017-09-12

 

Styrelsen för Oboya Horticulture Industries AB ("Oboya" eller "Bolaget"), listat på AktieTorget, har beslutat att genomföra en företrädesemission ("Emissionen") i Bolaget med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämma den 7 september 2017. I Emissionen berättigar tio (10) befintliga aktier, oberoende av aktieslag, till teckning av tre (3) nya B-aktier till en teckningskurs om 11,50 SEK per aktie. Emissionen tillför Bolaget 60,8 MSEK vid full teckning. Emissionslikviden om 46,8 MSEK, netto efter kvittning av fordran om 9,5 MSEK och emissionskostnader om 4,5 MSEK, kommer att disponeras för återbetalning av lån om ca 28,0 MSEK upptagna i samband med genomförda företagsförvärv samt 18,8 MSEK att användas som rörelsekapital för Oboyas fortsatta expansion.

 

Företrädesemissionen i sammandrag

 •  Styrelsen fattade den 12 september beslut om Emissionen med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämma den 7 september 2017
 •  Aktieägare i Oboya har företrädesrätt att teckna tre (3) nyemitterade B-aktier för varje tio (10) befintliga aktier, oberoende av aktieslag, som innehas på avstämningsdagen den 19 september 2017
 •  Emissionskursen har fastställts till 11,50 SEK per aktie
 •  Bolaget tillförs vid full teckning 60,8 MSEK före beräknade emissionskostnader 4,5 MSEK och förväntad kvittning mot fordran om 9,5 MSEK
 •  Teckningsperioden löper under 25 september – 9 oktober 2017
 •  Emissionen är säkerställd upp till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier
 •  Teckningsåtaganden från befintliga aktieägare motsvarar 19,6 procent av Emissionen och emissionsgarantier motsvarar 5,1 procent
 •  Bolagets huvudägare Robert Wu har ingått avtal med Zhejiang Sino-Italy Tus Investment Co., Ltd om överlåtelse av teckningsrätter mot förbindelse att teckna motsvarande 38,7 procent av Emissionen
 •  Ningbo Tus Yangming Investment Center (LP) har ingått avtal om garantiåtagande motsvarande 36,6 procent av Emissionen
 •  Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena.
 •  Tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda

 

Zhejiang Sino-Italy Tus-Investment Co.,Ltd och Ningbo Tus Yangming Investment Center (LP)

Zhejiang Sino-Italy Tus-Investment Co.,Ltd och Ningbo Tus Yangming Investment Center (LP) ägs av Tus Holdings som kontrolleras av Tsinghua University. Tus Holdings har investerat i 600 noterade och onoterade bolag med totala tillgångar på över 180 miljarder RMB, motsvarande 219 Mdr SEK. För mer information om Tus Holdings, se www.tusholdings.com.

 

Bakgrund och motiv

Oboya är en koncern i stark tillväxt, både organiskt och genom förvärv av bolag. Koncernen består av 17 internationellt samverkande bolag verksamma inom produktion och försäljning av produkter relaterade till odlings- och blomsterindustrin.

 

Oboyas strategi är att, förutom organisk tillväxt, växa genom förvärv av företag inom samma verksamhetsområde för att därigenom kunna bredda utbudet av produkter, rationalisera produktionen och etablera Bolaget på nya marknader och mot nya kundgrupper. Odlings- och blomsterindustrin är fragmenterad och består av ett stort antal producenter och leverantörer. Däremot finns endast ett begränsat antal större grossister på marknaden. Dessa har normalt inte någon egen produktion. Här skiljer sig Oboya från övriga aktörer genom ambitionen att inom ramen för den egna koncernen kontrollera hela kedjan från produktion av olika insatsvaror till leverans till slutkund.

 

Oboya planerar för en betydande tillväxt med målet att uppnå en omsättning på 1 Mdr SEK i årstakt 2020. Detta innebär naturligt ökad bindning i rörelsekapital. Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för kommande tolv månader. Tillgängligt rörelsekapital för löpande drift och expansion av rörelsen bedöms räcka t o m februari 2018. Underskottet av rörelsekapital för den kommande tolvmånadersperioden beräknas uppgå till 5 MSEK. Detta kapital behöver tillföras Bolaget. Oboya har vidare betalningsåtaganden i anledning av tidigare genomförda företagsförvärv. Sådana betalningar beräknas uppgå till 28 MSEK under det fjärde kvartalet 2017.

 

Oboyas styrelse beslutade den 12 september 2017, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att genomföra Emissionen om 60,8 MSEK före emissionskostnader i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital och medel för betalningsåtaganden i anledning av tidigare företagsförvärv.

 

Bolaget beräknas vid full teckning, efter kvittning av fordran 9,5 MSEK och emissionskostnader 4,5 MSEK, tillföras 46,8 MSEK, vilket bedöms som tillräckligt för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov under den kommande tolvmånadersperioden. Emissionslikviden netto efter kvittning av fordran och emissionskostnader kommer att disponeras för i prioritetsordning 28 MSEK återbetalning av krediter avseende genomförda företagsförvärv och resterande belopp rörelsekapital för fortsatt expansion.

 

Styrelsen har, i syfte att öka marknadens kännedom om Bolaget samt underlätta för institutionellt delägande, beslutat ansöka om listbyte för handel i Oboya-aktien från AktieTorget till Nasdaq First North.

 

Tidplan

 15 september 2017 Sista handelsdag inklusive teckningsrätter

 18 september 2017 Första handelsdag exklusive teckningsrätter

 19 september 2017 Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

 18 september 2017 Planerat offentliggörande av prospekt

 25 september – 9 oktober 2017 Teckningsperiod

 25 september – 5 oktober 2017 Handel med teckningsrätter

 13 oktober 2017 Offentliggörande av utfall av företrädesemissionen

 Vecka 43 2017 Handel med BTA på AktieTorget intill emissionens registrering hos Bolagsverket

 

Teckningsförbindelser har erhållits om 35,4 MSEK motsvarande 58,3 procent av emissionen. Företrädesemissionen är därutöver garanterad upp till 100,0 procent. Ersättning för emissionsgarantier utgår med sex (6,0) procent. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Närmare information om de parter som har ingått åtaganden om teckning i emissionen kommer att framgå av det prospekt som planeras offentliggöras den 18 september 2017.

 

Teckningsförbindelser och garantiförbindelser

Teckningsförbindelser har erhållits om 35,4 MSEK motsvarande 58,3 procent av emissionen. Företrädesemissionen är därutöver garanterad upp till 100,0 procent. Ersättning för emissionsgarantier utgår med sex (6,0) procent. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Närmare information om de parter som har ingått åtaganden om teckning i emissionen kommer att framgå av det prospekt som planeras offentliggöras den 18 september 2017.

 

Aktiestruktur och aktiekapital

Aktiekapitalet kommer vid full teckning i emissionen att öka med 192 627,290 SEK från 642 091,014 SEK till 834 718,304 SEK och antalet aktier kommer att öka med 5 288 219 B-aktier från 17 627 398 till 22 915 617 aktier, fördelat på 1 995 600 A-aktier och 20 920 017 B-aktier. Oboya kommer vid full teckning att tillföras 60 814 519 SEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 4,5 MSEK vid full teckning av företrädesemissionen. Utspädningen uppgår till 23,1 procent av kapitalet och 12,9 procent av rösterna vid fullt tecknad emission.

 

Rådgivare Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Oboya i samband med företrädesemissionen och kommer att vara Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North. Hamilton Advokatbyrå KB är Bola-gets legala rådgivare i samband med företrädesemissionen.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Mikael Palm Andersson, VD, Oboya Horticulture Industries AB

Tel: + 46 070 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Oboya. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Oboya kommer endast att ske genom det prospekt som Oboya kommer att offentliggöra. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Oboya för att tillåta ett erbjudande till allmän-heten i andra jurisdiktioner än Sverige.

 

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Singapore, Kanada, Nya Zeeland och Sydafrika eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värde-papperslagstiftning.

 

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Oboya och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2017.

 

Pressmeddelande 2017-09-12: Emission rättelse

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.