Kommuniké från Oboya Horticulture Industries AB:s årsstämma

21 May 2019

Kommuniké från Oboya Horticulture Industries AB:s årsstämma

 

Oboya Horticulture Industries AB avhöll årsstämma tisdagen den 21 maj 2019 i Aludden Prôvidore, Aspenäsvägen 12, 443 30 Lerum. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

 

Ordförande vid stämman

 

Lars Rosén valdes som ordförande att leda stämman.

 

Resultat- och balansräkning och disposition

 

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen och att resultatet skall disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

 

Ansvarsfrihet

 

Stämman beslutade och beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskaper och förvaltning för räkenskapsåret 2018.

 

Styrelsen och revisor

 

Till styrelsen omvaldes ledamot Zhang Jinli och nyval av Lars Rosén, Joachim von Schéele, Jan Fuglerud, Wenge Fu och Xuelei Ding som ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslutade nyval av Lars Rosén som styrelseordförande samt att styrelsearvode utgår med två (2) prisbasbelopp per styrelseledamot och tre (3) prisbasbelopp till styrelseordförande.  

 

Stämman beslutade omval av BDO Göteborg AB, med Lennart Persson som huvudansvarig revisor. Arvode till BDO Göteborg AB skulle utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

 

Stämman beslutade och godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

 

Stämman bemyndigande styrelsen att fatta beslut om emissioner enligt förslag i kallelsen.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Robert Wu, Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 86 159 6983 5999

E-post: robert.wu@oboya.cc

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North. Tel: + 46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se

 

Kommuniké från Oboya Horticulture Industries AB:s årsstämma 2019

 

 

 

 

 

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.