Kallelse till extra bolagsstämma Oboya Horticulture Industries AB (publ)

21 Jul 2020

Aktieägarna i Oboya Horticulture Industries AB (publ), org.nr. 556362-3197, med säte i Västra Götalands län, kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 augusti 2020 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Flöjelbergsgatan 20 C, 431 37 Mölndal.

 

Bolagsstämman sammankallas enligt 8 kap 15 § aktiebolagslagen för kompletterande styrelseval sedan flera ledamöter utträtt ur styrelsen.

 

A.     ANMÄLAN


Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska:

 

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 juli 2020, och
  • dels ha anmält sig hos Bolaget senast kl.12.00 den 29 juli 2020.

 

Anmälan ska ske skriftligen till Oboya Horticulture Industries AB (”Bolaget”), Flöjelbergsgatan 20 C, 431 37 Mölndal, Anmälan kan också göras via e-post till info@oboya.se. I anmälan uppges fullständigt namn samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

 

Aktieägare med förvaltarregistrerade innehav måste för att få rätt att delta vid stämman låta registrera sina aktier i eget namn via sin förvaltare så att de är registrerade i aktieboken. Sådan registrering ska vara verkställd den 29 juli 2020, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

 

B.     FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV COVID-19
 

Aktieägare som upplever sjukdomssymptom, om än milda, eller tillhör en riskgrupp förväntas avstå från deltagande och kan rösta via ombud enligt nedan beskrivet. Aktieägare och ombud ombeds vara extra uppmärksamma för att undvika smittspridning.

 

C.     OMBUD


Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år om inte en längre giltighetstid anges i fullmakten, dock längst fem (5) år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

 

D.    FÖRSLAG TILL DAGORDNING


1.       Öppnande av stämman

2.       Val av ordförande vid stämman

3.       Godkännande av dagordning

4.       Upprättande och godkännande av röstlängd

5.       Val av justeringsmän

6.       Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7.       Val av styrelseledamöter

8.       Stämmans avslutande

 

E.      BESLUTSFÖRSLAG


 
Punkt 2. Val av ordförande vid stämman
Bolagets största aktieägare, Oboya Holding Ltd, som innehar cirka 34 procent av aktierna och rösterna, föreslår att advokat Henrik Sjöman utses till ordförande vid stämman.

 
Punkt 7 – Val av styrelseledamöter
Bolaget största aktieägare Oboya Holding Ltd, som innehar cirka 34 procent av aktierna och rösterna, föreslår att stämman till nya styrelseledamöter väljer Peter Wallin och Mats Johansson samt till styrelsesuppleant väljer Anders Thorin, allt för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Robert Wu valdes till styrelseledamot vid årsstämman och kvarstår fortfarande.


Peter Wallin är född 1970.  Peter tillträdde i juni 2020 som COO i Bolaget. Peter har mer än 20 års erfarenhet av affärsutveckling och effektivisering av produktion, logistik och supply chain. Peter har stor kompetens från ledande chefsroller bland annat inom fordonsindustrin, tågunderhåll och plastindustrin.

 

Mats Johansson är född 1955. Mats har tidigare varit verkställande direktör för COFA Plastics AB, ett helägt dotterbolag till Bolaget. Mats har tidigare haft uppdrag som verkställande direktör för Coop Norden Bygg Inköp AB och som kedjechef Coop Bygg AB och har mångårig erfarenhet av affärsutveckling och effektivisering av inköp.

 

Anders Thorin är född 1961 och är för närvarande CFO för Eberspächer AB. Eberspächer tillhör en koncern med moderbolag i Tyskland och verkar främst som underleverantör till fordonsindustrin.  Anders är även platschef för Eberspächers produktion- och logistikcenter och har mångårig erfarenhet vad gäller OEM och eftermarknadsförsäljning.

 

F.      ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET


Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse finns totalt 34 485 918 B-aktier i Bolaget vilka berättigar till en (1) röst per aktie på stämman vilket också är det totala antalet aktier i Bolaget.

 

G.    PERSONUPPGIFTER


För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

H.    ÖVRIGT


Kallelsen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets adress samt på www.oboya.se. Kallelsen kommer att skickas till de aktieägare som så begär och som meddelar sin postadress till Bolaget.

 

Mölndal i juli 2020

Oboya Horticulture Industries AB

Styrelsens kvarvarande ledamöter

 

Kallelse extra bolagsstämma

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.