Delårsrapport Q3, Januari-September 2016

24 Nov 2016

JANUARI - SEPTEMBER 2016 I KORTHET

 

TREDJE KVARTALET (JULI - SEPTEMBER)

 

 • Rörelsens intäkter uppgick till 84,5 MSEK (81,2 MSEK).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 2,0 MSEK (-4,7 MSEK).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 2,4 % (-5,7 %).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,1 MSEK (-4,4 MSEK).
 • Periodens nettoresultat uppgick till 0,4 MSEK (-4,1 MSEK)
 • Resultat per aktie uppgick efter utspädning till 0,02 kr (-0,29 kr).


FÖRSTA – TREDJE KVARTALET (JANUARI - SEPTEMBER)

 

 • Rörelsens intäkter uppgick till 259,1 MSEK (238,7 MSEK).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 11,0 MSEK (-7,2 MSEK).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 4,3 % (-3,0 %).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 6,2 MSEK (-9,3 MSEK).
 • Periodens nettoresultat uppgick till 5,1 MSEK (-9,5 MSEK)
 • Resultat per aktie uppgick efter utspädning till 0,29 kr (-0,62 kr).


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET (JULI - SEPTEMBER)

 

 • Oboya Horticulture startar produktion av Flowpack i Danmark. Produktionen avser laserperforerade förpackningsmaterial till grönsaks- och blomsterindustrin.
 • Oboya Horticulture tar order i Nya Zeeland och Australien till ett värde om ca 6 MSEK. Ordern avser leverans av Potatopot till återförsäljare i Nya Zeeland och Australien fram till år 2019. 


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 

 • Oboya Horticulture tar order i Danmark till ett uppskattat värde om 1,5 MDKK. Ordern avser leverans av laserperforerat förpackningsmaterial till en grönsaksodlare i Danmark.
 • Oboya Horticulture tar order i Colombia till ett uppskattat värde om 150 TUSD. Ordern avser leverans av olika logistikprodukter till en odlare.


UTSIKTER FÖR ÅR 2016


Oboya Horticultures målsättning är att under 2016 visa en fortsatt tillväxt med positivt resultat.


Oboya Horticulture kommer att fortsätta fokusera på tillväxt på våra marknader. Vi arbetar även med att stärka våra marginaler och har som målsättning att nå en marginal mellan 5-7 % inom de närmaste åren.


VD:S KOMMENTAR

 

Vårt fokus under första nio månaderna 2016 har varit att dels öka lönsamheten och dels bygga organisationen för att skapa goda förutsättningar för en stark tillväxt. Vi har under året genomfört en mängd åtgärder för att öka effektiviteten i koncernen. Detta arbete är nu genomfört och vi kan helt koncentrera vårt arbete på tillväxt och lönsamhet.

 

Under året har vi valt att avsluta samarbetet med en större europeisk återförsäljare av logistikprodukter och överta försäljningen genom vår egen säljorganisation. Detta har kortsiktigt inneburit att vi tappat omsättning inom denna produktgrupp. Långsiktigt kommer det att leda till bättre lönsamhet. Vi räknar med att vi under 2017 skall ha tagit tillbaka vår marknadsandel men då med betydligt bättre lönsamhet. Inom våra övriga segment fortsätter vi att ta marknadsandelar och tillväxten följer den plan som vi satt upp.  

 

Uppstarten av vårt nya produktområde flowpack går som planerat. Vi har blivit godkända för produktion av förpackningar till livsmedelsindustrin i Elmerprints lokaler i Vejle, Danmark. Vi ser en bra efterfrågan och förväntar oss en god tillväxt inom detta produktsegment de kommande åren.

 

Vår tillväxt på den kinesiska marknaden utvecklas väl och vi stärker upp organisationen med fler produktspecialister. Genom att öka vårt tekniska kunnande så knyter vi våra kunder närmare och vi blir inte enbart en leverantör av produkter utan också en samarbetspartner som hjälper kunderna att utveckla sin verksamhet.

 

Vi har också sett att våra ansträngningar att etablera oss på den nord- och sydamerikanska marknaden börjar ge frukt. Dessa marknader är mycket intressanta för oss och vi ser en stor potential att kunna växa betydligt även på dessa marknader framöver.

 

Resultatmässigt har vi under tredje kvartalet fortsatt att utvecklas i rätt riktning. Vi levererar i tredje kvartalet ett positivt rörelseresultat om 2 MSEK vilket är en förbättring jämfört med föregående år med närmare 7 MSEK. För de första nio månaderna uppnår vi ett positivt rörelseresultat om 11 MSEK vilket är drygt 18 MSEK bättre än 2015.  

 

Koncernen fortsätter att utvecklas och vi ser en ökad orderingång för första halvåret 2017. Vi rekryterar fler kompetenta medarbetare och utökar kontinuerligt vårt produktutbud. Fokus är fortsatt att skapa tillväxt med god lönsamhet.    

  

Mikael Palm Andersson

Koncernchef och VD

 

FINANSIELL INFORMATION


TREDJE KVARTALET (JUNI - SEPTEMBER)


OMSÄTTNING


Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 84,5 MSEK (81,2 MSEK). Tillväxten är något svagare i kvartal tre, vilket är hänförligt till lågsäsong inom odlingsindustrin. Omsättningen har ökat med ca 4 % jämfört med motsvarande kvartal 2015. Efterfrågan på våra produkter är god på samtliga marknader och vi förväntar oss bättre tillväxt till nästa kvartal.

 

RESULTAT


Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 2,0 MSEK (-4,7 MSEK) och resultat efter finansiella poster uppgick till 0,1 MSEK (-4,4 MSEK). Det positiva resultatet för innevarande kvartal förklaras i huvudsak av ökad försäljning samt effektiviseringar jämfört med motsvarande kvartal 2015.

 

FÖRSTA - TREDJE KVARTALET (JANUARI-SEPTEMBER)


OMSÄTTNING


Omsättningen för perioden januari-september uppgick till 259,1 MSEK (238,7 MSEK). Omsättningen har ökat med närmare 9 % jämfört med motsvarande period 2015. Försäljningen fortsätter att utvecklas väl och det finns en stark efterfrågan på våra produkter på samtliga marknader.

 

RESULTAT


Rörelseresultatet för perioden januari-september uppgick till 11,0 MSEK (-7,2 MSEK) och resultat efter finansiella poster uppgick till 6,2 MSEK (-9,3 MSEK).

 

AVSKRIVNINGAR


Periodens resultat har belastats med -5,9 MSEK (-5,7 MSEK) i avskrivningar, varav -4,7 MSEK (-4,0 MSEK) avser avskrivningar på byggnader, maskiner och verktyg och -1,2 MSEK (-1,7 MSEK) avser avskrivning av immateriella anläggningstillgångar.

 

KASSAFLÖDE


Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapitalet uppgick till -23,1 MSEK.

 

Investeringsverksamheten medförde ett negativt kassaflöde om -6,3 MSEK.

 

Finansieringsverksamheten tillförde totalt 12,8 MSEK.

 

Årets kassaflöde uppgick under perioden till -16,6 MSEK vilket resulterat i likvida medel på balansdagen om totalt 5,7 MSEK.

 

PERSONAL OCH ORGANISATION


Medelantalet anställda uppgick till 423 (371) personer varav 199 (207) är kvinnor och 224 (164) är män.

 

MODERBOLAGET


Oboya Horticulture Industries AB utgör moderbolag till dotterbolagen inom koncernen. Moderbolagets främsta uppgift är att samordna och koordinera verksamheten i dotterbolagen. Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -0,7 MSEK (-1,5 MSEK). Likvida medel uppgick per den sista september 2016 till 50 TSEK (50 TSEK). Moderbolagets soliditet uppgick per den sista september 2016 till 62 % (60 %).

 

AKTIEN


Aktien i Oboya Horticulture Industries AB (publ) noterades på AktieTorget den 14 november 2014. Antalet aktier i bolaget uppgår till totalt 17 627 398 st fördelade på 1 995 600 A-aktier och 15 631 798 B-aktier.   

 

Bolagets aktiekapital uppgår till 642 091 kr fördelat på 17 627 398 st aktier. Aktiens kvotvärde uppgår till 0,0364 kr.

 

TIO STÖRSTA ÄGARE


TECKNINGSOPTIONER


500 000 st teckningsoptioner har tidigare emitterats till personal och nyckelpersoner inom Oboya Horticulture-koncernen.  Priset för en optionsrätt uppgick till 1,40 kr och ger innehavaren rätt att teckna en aktie av serie B för ett lösenpris om 20 kr under perioden 15 oktober 2017 till den 15 november 2017.

 

RISKER OCH RISKKONTROLL


Oboya Horticulture är med sin internationella verksamhet löpande utsatt för olika finansiella risker. De finansiella riskerna är valuta-, upplånings- finansiering- och ränterisker samt även likviditets- och kreditrisker. För ytterligare information, se årsredovisning.

 

Väsentliga risker som är viktiga att belysa, där exponeringen är relativt hög, är finansierings- samt ränterisk. Koncernens högt ställda tillväxtstrategi medför att bolaget kontinuerligt behöver tillgång till externt kapital både för den kraftiga organiska tillväxten och även för framtida förvärv.

 

Ränterisken hänför sig till koncernens exponering för förändringar i marknadsräntan, som i sin tur påverkar nettoresultatet negativt. Räntan på tagna lån i koncernen binds dock aldrig mer än ett år och på lån som överstiger ett år, understiger räntebindningstiden inte tre månader. Oboya Horticulture arbetar aktivt med att minska den externa låneskulden genom att dels använda överskottslikviditet och dels omplacera lånen med billigare räntebelastning.

 

REDOVISNINGSPRINCIPER


Denna rapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget är utformad i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 – Redovisning för juridisk person.

 

VÄRDERING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR


Koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas huvudsakligen till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar, dock har fastigheter värderats enligt omvärderingsmetoden.

 

Koncernen utvärderar kontinuerligt de bokförda värdena på anläggningstillgångar. Om det finns en indikation på att någon anläggningstillgångs värde kan ha minskat fastställs tillgångens återvinningsvärde. Tillgången skrivs ned med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde och kostnaden belastar resultaträkningen.

 

NYCKELTALSDEFINITIONER


Rörelseresultat (EBIT)               
Rörelseresultat före finansnetto och skatt.

 

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i förhållande till omsättning.

 

Bruttomarginal
Intäkter med avdrag för direkta varukostnader i procent av rörelsens intäkter.

 

Nettomarginal
Periodens resultat i procent av periodens intäkter.

 

Resultat per aktie
Årets resultat dividerad med ett vägt genomsnitt antal aktier.

 

Eget kapital              
Summan av fritt och bundet eget kapital vid perioden slut.

 

Soliditet
Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen.

 

Medelantal anställda           
Genomsnitt av antalet anställda vid varje periods utgång.

 

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN


Publiceringsdatum för kommande ekonomisk information:

 

24 februari 2017                          Bokslutskommuniké 2016

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Oboya Horticulture Industries AB skall offentliggöra enligt Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 november 2016.

 

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat.

 

Lerum den 24 november 2016

 

Mikael Palm Andersson                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Styrelseledamot och VD      

                                                                                                                            

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 

Oboya Horticulture Industries AB (publ)                                           Tfn: 0302-244 80                         

Snickarevägen 2                                                                             E-post: info@oboya.se

443 61 STENKULLEN                                                                       www.oboya.se

Org.nr: 556362-3197

 

Delårsrapport Q3 2016

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.